O Nás

 DIECÉZNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ (DCM)

 Poslání:

DCM slouží jako nástroj biskupa v oblasti pastorace mládeže v diecézi. Poskytuje mu podněty, návrhy, zpětnou vazbu. Zprostředkovává živý kontakt mezi biskupem a mládeží diecéze, zvláště skrze diecézní setkání mládeže. Podporuje základní společenství mládeže (farní, oblastní) a to zejména formací a vzděláváním animátorů.

DCM je součástí Sekce pro mládež ČBK a účastní se jejích pravidelných zasedání. Tak získává širší rozhled a poznatky a současně se o své zkušenosti dělí s ostatními DCM. Podílí se na přípravě celostátních setkání, pomáhá při organizaci účasti mladých z České republiky na světových setkáních mládeže se Svatým otcem.

Pobytem na Studijně formačním kurzu Sekce pro mládež ČBK získávají pracovníci centra speciální formaci a studijní přípravu pro diecézní pastoraci mládeže.

DCM se neustále seznamuje se situací mládeže a společnosti, ve které mladí žijí a ve svých aktivitách se snaží vycházet z reálné situace církve v diecézi. Snaží se sloužit všem mladým lidem v diecézi modlitbou, zájmem, osobními kontakty a pořádáním různých aktivit.

Mons. Jiří Paďour, biskup a bývalý delegát pro mládež, píše: “Diecézní centrum mládeže není nějakou další mládežnickou aktivitou, ale je v diecézi konkrétní rukou biskupa pro pastoraci mládeže. Toto centrum tedy jedná jménem diecézního biskupa a mezi jeho úkoly patří např. přispívat k diecézní spolupráci všech, kdo s mládeží pracují na území diecéze. Z této spolupráce, která vždy bude respektovat osobitost každého, má vyrůstat slavnost mládeže v diecézi: diecézní setkání mládeže. “

Činnost:

Diecézní setkání mládeže

Konají se dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Jarní setkání se uskutečňují  pravidelně v Litoměřicích o víkendu před Květnou nedělí v rámci oslav Světového dne mládeže. Podzimní setkání se pořádají na různých místech naší diecéze a bývají zakončena diecézním plesem mládeže.

Diecézní kurz animátorů

Slouží k formaci a vzdělávání animátorů. Kurz trvá dva roky. V každém roce probíhá pět víkendových setkání (4x přednášky, 1x praxe „v terénu“) a jedno pětidenní soustředění.

Kurz je určen mladým lidem, kteří vedou, navštěvují nebo chtějí vytvořit společenství mládeže či osobně růst ve víře. Nabízí velmi bohatý program.

Podpora společenství mládeže

Osobními návštěvami a různými programy se snažíme podporovat mladé lidi v diecézi. Formační činností podporujeme aktivitu mladých v jednotlivých farnostech. Zajímáme se o každého mladého člověka, a to zvláště tam, kde se o mladé lidi nikdo nestará.

Diecézní živý růženec

V říjnu roku 2002 byl vyhlášen Rok růžence. Mládež naší diecéze zareagovala na papežovu výzvu modlitbou Diecézního živého růžence. Mladí lidé, duchovní, manželé, řeholnice a další zájemci se celý měsíc modlí jeden desátek růžencového tajemství, podle rozpisu. Modlí se za církev v naší diecézi, za kněze, za dobré rodiny a za úmysly každého, kdo je do modlitby zapojen. Přidat se může kdokoli. Stačí zaslat e-mail: dcm@dltm.cz

Diecézní pěší pouť mládeže

Tato každoroční prázdninová akce probíhá již od roku 2000. Námaha a modlitby jsou obětovány za církev v naší diecézi, za nová kněžská a řeholní povolání a rodiny. Více informací: www.pout.wz.cz

Webové stránky

DCM má vlastní webové stránky. Dále rozesílá e-mailem informace a pozvánky aktivit pro mladé. A to nejen vlastní, ale i různých subjektů, řádů a hnutí.

Občanské sdružení MATĚJ

Vedle DCM existuje občanské sdružení Matěj, jehož předsedou je podle stanov vedoucí DCM. Sdružení slouží především k finanční podpoře činnosti DCM.

Diecézní fotbalový turnaj

Každoroční fotbalové utkání, které se koná v září v Litoměřicích.

Spolupráce s Centrem života mládeže – Křižovatka Příchovice 

Je to dům, v Jizerských horách, kde se mladí lidé snaží vytvářet stálé společenství, kam mohou kdykoliv přijít. Jedinou podmínkou pobytu je ochota mít rád druhé a spolu s nimi žít podle evangelia. Stálá přítomnost kněze. www.krizovatka.signaly.cz